EURO STAR

Ltd

ABBREVIATIONS

(over 1400)


USED IN COMMERCIAL PRACTICE
OF THE INTERNATIONAL MERCHANT SHIPPING

A B C D E F H I JK L M N O P Q R S T U V W XYZ
B
• B. Center of Buoyancy центр плавучості
• B. Board Комісія, міністерство
• B. Bay Залив
• B. Buyer покупець
• Bags / Bulk Part in bags / part in bulk Частково в мішках / частково навалом
• Bal. Balance баланс
• Bale Bale capacity Киповая місткість
• Ball, blst. Ballast Баласт, баластний
• Baltcon The Baltic and White Sea Council Coal Charter Вугільний чартер Балтійської і Біломорсько конференції (БІМКО) "Балткон"
• Baltime Uniform Time-Charter (BIMCO) Універсальний тайм-чартер (БІМКО) "Балтайм"
• Baltpulp Baltic Pulp and Paper Charter from Finland to United Kingdom and
Continent (BIMCO) Чартер для перевезення целюлози і паперу (БІМКО)
"Балтпалп"
• Baltwood Baltic Wood Charter (Chamber of Shipping) Балтійський лісової чартер (Британська Палата Судноплавства) "Балтвуд"
• Bar. Barrel барель
• BARECON Bare-Boat Charter Party Бербоут-чартер
• Barecon "A" The Baltic and International Maritime Conference Standard Bare-Boat Charter Стандартний бербоут-чартер Балтійської і Міжнародної морської конференції "Берікон А"
• Barecon "B" The Baltic and International Maritime Conference Standard Bare-Boat Charter Стандартний бербоут-чартер Балтійської і Міжнародної морської конференції "Берікон Б"
• b.b. Break bulk починати розвантаження
• b.b.B / B Below bridges нижче мостів
• b.b.b. Before breaking bulk До початку розвантаження
• Bbl. Barrel Діжка
• B.C., B / c Bulk cargo навалювальний вантаж
• B.C., B / c British Corporation Британська корпорація
• B.D. B / D b.d. Bar draught, bank draft Осадка, яка припускає проходження бару, банки
• bd. Bonded бондовими
• b.d.i. Both dates inclusive, included Обидві дати включно
• B.d.l. Both days inclusive (insurance) Обидва дні включаються (страхові)
• bdl.bdle (s) Bundle (s) Зв'язка, пачка, пучок
• BE, Bex Extreme breadth найбільша ширина
• B / E Bill of entry Декларація по приходу
• B / E b.e. Bill of exchange Перекладної вексель, тратта
• b.e. Both ends обидва кінця
• b.e.t.s. Both ends all time saved Все врятоване час в обох кінцях
• bends At both ends В обох кінцях
• b / g Bale / grain (cubic) capacity Місткість Киповая / насипом (кубічна)
• B / G b / g Bonded goods бондовими вантажі
• B / H Bill of health Санітарне (карантинне) свідоцтво
• B / H Bordeaux / Hamburg range Бордо / Гамбург Рендж
• B.H. Brest / Hamburg inclusive Брест / Гамбург включно
• BIMCO The Baltic and International Maritime Council, Copenhagen Балтійський і Міжнародний морський рада, Копенгаген (БІМКО)
• Bkge bkge Brokerage брокерська комісія
• bl. Bale Тюк, стос
• B / L, B.L., b.l., B.O.L. Bill of lading коносамент
• BLADING blading Bill of lading коносамент
• B / L (cl) Clean Bill of lading чистий коносамент
• B / L (t) Through Bill of lading наскрізний коносамент
• Blasco Black Sea Shipping Co. Чорноморське пароплавство
• blk. Bulk Навалом, навал, насип, налив
• BM Transverse metacentric radlus Поперечний метацентричної радіус
• Bmld Breadth molded Теоретична (розрахункова) ширина
• B / N Booking note букінг нота
• Bn Beacon Навігаційний знак (вогонь), бакен
• bnd Bound (for) Направлятися в ...
• b.o. Both ends обидва кінця
• B.O. Buyer's option В опціон покупця
• b.off. Best offers invited В очікуванні найкращих пропозицій
• boffer Best offer Краща оферта, краща пропозиція
• B. of L. (cl.) Clean bill of lading чистий коносамент
• B. of L. (t) Throught bill of lading наскрізний коносамент
• b.o.h. Bill of health Санітарне (карантинне) свідоцтво
• B.O.T. Board of Trade Міністерство торгівлі
• b.r. Bank rate Банківська облікова ставка
• B / r Broken and repaired Пошкоджено і відремонтовано
• brg Bearing пеленг
• Brkge Brokerage брокерська комісія
• BRKN brk Broken Пошкоджений, нещільний
• B.R.T. Brutto Register Tonnage Валова реєстрова місткість, Брутто регістровий тоннаж
• B.S. British standard британський стандарт
• B / S b.s. Bill of sale Купча, заставна
• B / s Bales Тюки, кіпи
• bs Boxes ящики
• b.s. Both sides Обидві сторони
• bsc Basic Основний
• BSC Baltic Shipping Company, St. Petersburg Балтійське Морське пароплавство, Санкт-Петербург (БМП)
• Bsh, bus. Bushel бушель
• Bs / L Bills of lading коносаменти
• blst Ballast баласт
• B.T. b.t. b / t Berth terms лінійні умови
• B / T B.T. Board of Trade Міністерство торгівлі
• Btime Baltime Uniform Time-Charter (BIMCO) Універсальний тайм-чартер (БІМКО) "Балтайм"
• B.V. Bureau Veritas бюро Верітас
• B.W. Bonded warehouse бондовими склад
• bwk Bulwark фальшборт
• bx.bxs Box, boxes Ящик, ящики
B
 • B. Center of Buoyancy Центр плавучести
 • B. Board Комиссия, министерство
 • B. Bay Залив
 • B. Buyer Покупатель
 • Bags/Bulk Part in bags/part in bulk Частично в мешках/частично навалом
 • Bal. Balance Баланс
 • Bale Bale capacity Киповая вместимость
 • Ball, blst. Ballast Балласт, балластный
 • Baltcon The Baltic and White Sea Council Coal Charter Угольный чартер Балтийской и Беломорской конференции (БИМКО) "Балткон"
 • Baltime Uniform Time-Charter (BIMCO) Универсальный тайм-чартер (БИМКО) "Балтайм"
 • Baltpulp Baltic Pulp and Paper Charter from Finland to United Kingdom and Continent (BIMCO) Чартер для перевозки целлюлозы и бумаги (БИМКО) "Балтпалп"
 • Baltwood Baltic Wood Charter(Chamber of Shipping) Балтийский лесной чартер (Британская Палата Судоходства) "Балтвуд"
 • Bar. Barrel Баррель
 • BARECON Bare-Boat Charter Party Бэрбоут-чартер
 • Barecon "A" The Baltic and International Maritime Conference Standard Bare-Boat Charter Стандартный бэрбоут-чартер Балтийской и Международной морской конференции "Бэрикон А"
 • Barecon "B" The Baltic and International Maritime Conference Standard Bare-Boat Charter Стандартный бэрбоут-чартер Балтийской и Международной морской конференции "Бэрикон Б"
 • b.b. Break bulk Начинать разгрузку
 • b.b.B/B Below bridges Ниже мостов
 • b.b.b. Before breaking bulk До начала разгрузки
 • Bbl. Barrel Бочка
 • B.C., b/c Bulk cargo Навалочный груз
 • B.C., b/c British Corporation Британская корпорация
 • B.D. B/D b.d. Bar draught, bank draft Осадка, допускающая прохождение бара, банки
 • bd. Bonded Бондовые
 • b.d.i. Both dates inclusive, included Обе даты включительно
 • B.d.l. Both days inclusive (insurance) Оба дня включаются (страховые)
 • bdl.bdle (s) Bundle (s) Связка, пачка, пучок
 • BE, Bex Extreme breadth Наибольшая ширина
 • B/E Bill of entry Декларация по приходу
 • B/E b.e. Bill of exchange Переводной вексель, тратта
 • b.e. Both ends Оба конца
 • b.e.t.s. Both ends all time saved Все спасенное время в обоих концах
 • bends At both ends В обоих концах
 • b/g Bale/grain (cubic) capacity Вместимость киповая/насыпью (кубическая)
 • B/G b/g Bonded goods Бондовые грузы
 • B/H Bill of health Санитарное (карантинное) свидетельство
 • B/H Bordeaux/Hamburg range Бордо/Гамбург рендж
 • B.H. Brest/Hamburg inclusive Брест/Гамбург включительно
 • BIMCO The Baltic and International Maritime Council, Copenhagen Балтийский и Международный морской совет, Копенгаген (БИМКО)
 • Bkge bkge Brokerage Брокерская комиссия
 • bl. Bale Тюк, кипа
 • B/L, B.L., b.l., B.O.L. Bill of lading Коносамент
 • BLADING blading Bill of lading Коносамент
 • B/L (cl) Clean Bill of lading Чистый коносамент
 • B/L (t) Through Bill of lading Сквозной коносамент
 • Blasco Black Sea Shipping Co. Черноморское пароходство
 • blk. Bulk Навалом, навал, насыпь, налив
 • BM Transverse metacentric radlus Поперечный метацентрический радиус
 • Bmld Breadth molded Теоретическая (расчётная) ширина
 • B/N Booking note Букинг нота
 • Bn Beacon Навигационный знак (огонь), бакен
 • bnd Bound (for) Направляться в …
 • b.o. Both ends Оба конца
 • B.O. Buyer's option В опционе покупателя
 • b.off. Best offers invited В ожидании наилучших предложений
 • boffer Best offer Лучшая оферта, лучшее предложение
 • B. of L. (cl.) Clean bill of lading Чистый коносамент
 • B. of L. (t) Throught bill of lading Сквозной коносамент
 • b.o.h. Bill of health Санитарное (карантинное) свидетельство
 • B.O.T. Board of Trade Министерство торговли
 • b.r. Bank rate Банковская учетная ставка
 • B/r Broken and repaired Повреждено и отремонтировано
 • brg Bearing Пеленг
 • Brkge Brokerage Брокерская комиссия
 • BRKN brk Broken Поврежденный, неплотный
 • B.R.T. Brutto Register Tonnage Валовая регистровая вместимость, Брутто регистровый тоннаж
 • B.S. British standard Британский стандарт
 • B/S b.s. Bill of sale Купчая, закладная
 • B/s Bales Тюки, кипы
 • bs Boxes Ящики
 • b.s. Both sides Обе стороны
 • bsc Basic Основной
 • BSC Baltic Shipping Company, St. Petersburg Балтийское Морское Пароходство,Санкт-Петербург (БМП)
 • Bsh, bus. Bushel Бушель
 • Bs/L Bills of lading Коносаменты
 • blst Ballast Балласт
 • B.T. b.t. b/t Berth terms Линейные условия
 • B/T B.T. Board of Trade Министерство торговли
 • Btime Baltime Uniform Time-Charter (BIMCO) Универсальный тайм-чартер (БИМКО) "Балтайм"
 • B.V. Bureau Veritas Бюро Веритас
 • B.W. Bonded warehouse Бондовый склад
 • bwk Bulwark Фальшборт
 • bx.bxs Box, boxes Ящик, ящики


 • Счетчик PR-CY.Rank Херсонский ТОП